جمعه, 12 مهر 1398 16:58

پروژه های انجام شده

مركز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس علاوه بر اعضای تمام وقت خود از همكاری طیف وسیعی از…
در راستای اهداف برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین اجرای برنامه های خاص…